Návrh vyhlásenia o ochrane údajov
Vyhlásenie o ochrane údajov

Vítame vás na našich webových stránkach a tešíme sa, že o ne prejavujete záujem.
Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitou témou. Preto by sme vás radi informovali o tom, aké údaje vašej návštevy našich stránok sa používajú na aké účely.

Čo sú osobné údaje?
Pojem osobných údajov je definovaný v Základnom nariadení o ochrane údajov (GDPR). Podľa neho sú „osobnými údajmi“ akékoľvek informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu. Pod to spadajú teda napríklad vaše občianske meno, vaša adresa, vaše telefónne číslo alebo váš dátum narodenia.


Používanie údajov

Pokiaľ v nasledujúcich odsekoch nie je uvedené inak, zásadne platí, že pri používaní našich webových stránok sa žiadne osobné údaje nezisťujú, nespracúvajú ani nevyužívajú.


Pri otvorení našej webovej stránky sa prenáša niekoľko informácií, jedna z nich je vaša IP adresa. Sú poskytované aj údaje o použitom koncovom zariadení (počítač, smartphone, tablet, atď.), použitom prehliadači (Internet Explorer, Safari, Firefox, atď.), o čase prístupu na webovú stránku, o tzv. . „referreri“ (prístupovej ceste k zdroju) i o prenášaných množstvách údajov.
Tieto údaje nemôžeme používať na identifikáciu konkrétneho užívateľa. Navyše nebude ani dodatočne možná identifikácia cestou združovania údajov, lebo takéto združovanie sa nevykonáva. Vyhradzujeme si však právo tieto údaje dodatočne preveriť, ak existuje dôvodné podozrenie ich protiprávneho používania. Okrem toho je ukladanie do pamäti potrebné aj na to, aby sme zabezpečovali riadne fungovanie našej webovej stránky. Naviac slúži optimalizácii a zachovávaniu bezpečnosti našich systémov. V týchto účeloch spočíva aj náš oprávnený záujem ukladania údajov v zmysle čl. 6 ods.1 písm. f nariadenia GDPR.


Súbory cookie
Naša webová stránka používa súbory cookie na to, aby naša ponuka bola pre užívateľa optimálnejšia a efektívnejšia. Tomuto účelu zodpovedá aj náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR. Cookie je textovým súborom, ktorý spravidla neobsahuje žiadne osobné údaje. Súbor cookie sa posiela cez webový server do vášho webového prehliadača, ktorý si ho ukladá. Ak prehliadač vyžiada od serveru stránku, je serveru vďaka súboru cookie možné daný prehliadač identifikovať.
Používame predovšetkým súbory „Session Cookies“. „Session Cookie“ je cookie, ktorý sa po skončení relácie vymaže.
V prehliadači môžete nastaviť, že o umiestnení súborov cookie budete informovaný a že súbory cookie budú povolené iba vo výnimočnom prípade. Okrem toho môžete prijatie súborov cookie vylúčiť pre určité prípady alebo aj vo všeobecnosti a aktivovať automatické vymazanie súborov cookie pri zatváraní prehliadača.
Ak umiestnenie súborov cookie zablokujete, nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.
Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analyzačnú službu spoločnosti Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Aplikovanie zahŕňa operačný režim „Universal Analytics“. Vďaka tomu je možné priradiť údaje, relácie a interakcie z viacerých zariadení pseudonymnému jedinečnému identifikátoru User-ID a tak analyzovať aktivity užívateľa vykonávané na viacerých zariadeniach. Google Analytics používa tzv. súbory „cookie“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Súborom cookie generované informácie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivácie anonymizovania IP adresy na tejto webovej stránke Google však vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore predtým skracuje. Iba vo výnimočných prípadoch je kompletná IP adresa prenesená na server Google v USA a tam skrátená. IP adresa, ktorú váš prehliadač v rámci Google Analytics zasiela, sa nezdružuje s inými údajmi od Google. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google tieto informácie používať na to, aby vyhodnocovalo vaše používanie webovej stránky, zostavovalo správy o aktivitách na webovej stránke a poskytovalo prevádzkovateľovi webovej stránky ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu. V týchto účeloch spočíva aj náš oprávnený záujem o spracovávanie údajov. Právnym základom pre využívanie služby Google Analytics je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f nariadenia GDPR. Relácie a kampane sa po uplynutí určitého obdobia ukončujú. Štandardne sa relácie ukončujú po 30 minútach bez aktivity a kampane po šiestich mesiacoch. Časový limit pre kampane môže byť maximálne dva roky. Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na adrese https://policies.google.com/?hl=de.
Ukladaniu súborov cookie môžete zabraňovať patričným nastavením vášho prehliadačového softvéru; upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade pravdepodobne nebudete môcť v plnom rozsahu používať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabraňovať zaznamenaniu súborom cookie generovaných údajov týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) ako aj spracúvaniu týchto údajov zo strany Google tým, že si stiahnete a nainštalujete Browser-Add-on. Súbory Opt-Out-Cookie zabránia budúcemu zaznamenaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Pokiaľ chcete zaznamenávaniu službou Universal Analytics zabraňovať pre viaceré zariadenia, musíte Opt-Out vykonať na všetkých používaných systémoch. Keď kliknete sem, bude súbor Opt-Out-Cookie umiestnený: Google Analytics deaktivieren.

Kontakt
Osobné údaje budú nami zaznamenávané, keď nám ich sami od seba poskytnete, napríklad keď s nami nadviažete kontakt. Týmto spôsobom doručené osobné údaje budeme samozrejme používať výlučne na ten účel, na ktorý ste nám ich pri kontaktovaní poskytli. Oznámenie týchto údajov bude realizované výslovne na dobrovoľnej báze a s vaším súhlasom. Pokiaľ pritom ide o údaje týkajúce sa komunikačných kanálov (napríklad e-mailová adresa, telefónne číslo), vyjadrujete navyše svoj súhlas s tým, aby sme prípadne aj cez tento komunikačný kanál nadviazali kontakt s vami za účelom zaujatia stanoviska k vašej záležitosti.
Vaše súhlasné vyhlásenia môžete samozrejme kedykoľvek do budúcnosti odvolať. Na to je potrebné zaslať e-mail na: dataprivacy@nemak.com
Právnym základom pre spracúvanie údajov je v prípade existencie súhlasu čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) nariadenia GDPR.
Právnym základom pre spracúvanie údajov, ktoré sú doručené v rámci zaslania e-mailu, je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) nariadenia GDPR.
Vaše údaje, ktoré sme získali v rámci nadviazania kontaktu, vymažeme, len čo už nebudú potrebné pre dosiahnutie účelu, na ktorý boli zisťované.

 

Informačný bulletin
Ak by ste chceli odoberať náš informačný bulletin, je potrebné oznámiť Vašu e-mailovú adresu, na ktorú Vám ho máme posielať. Informačný bulletin Vám budeme zasielať iba s Vaším výslovným súhlasom. Po zadaní Vášho e-mailu Vám pošleme potvrdzovací e-mail na Vami uvedenú adresu.  K zaslaniu informačného bulletinu pristúpime až po výslovnom potvrdení kliknutím na odkaz uložený v potvrdzovacom e-maile (tzv. Double-Opt-In). Vašu e-mailovú adresu spracujeme iba za účelom zasielania informačných bulletinov. Právnym základom spracovania údajov po prihlásení sa na odber informačného bulletinu je čl. 6 ods.1 veta 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Vaša e-mailová adresa bude uložená dovtedy, kým sa z odberu informačného bulletinu neodhlásite. Máte samozrejme právo kedykoľvek odvolať Vami prejavený súhlas s účinkom do budúcnosti a odhlásiť sa z odberu informačného bulletinu. Za tým účelom kliknite, prosím, na príslušnú ikonu v zaslanom informačnom bulletine alebo pošlite e-mail na dataprivacy@nemak.com

 

Uchádzanie sa o zamestnanie
Môžete sa aj elektronickou cestou uchádzať o zamestnanie v našej spoločnosti. Vaše údaje použijeme samozrejme výlučne na spracovanie vašej žiadosti o zamestnanie a nepostúpime ich tretím stranám mimo koncernu Nemak. Na získanie ďalších informácií si všimnite, prosím, „vyhlásenie súhlasu“ v procese uchádzania sa o zamestnanie a „vyhlásenie o ochrane údajov“ v rámci nášho systému manažmentu pre uchádzačov o zamestnanie (Successfactors).

 

Žiadne poskytovanie údajov tretím stranám
Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám, iba ak by sme boli zo zákona povinní takto postupovať. Ak by sa externí poskytovatelia služieb dostali do kontaktu s vašimi osobnými údajmi, máme na základe právnych, technických a organizačných opatrení ako aj pravidelných kontrol zabezpečené, aby ustanovenia zákonov o ochrane údajov boli nimi dodržiavané.
Bezpečnosť
Prijali sme rozsiahle technické a prevádzkové ochranné opatrenia, aby sme vaše údaje chránili pred náhodnými alebo úmyselnými manipuláciami, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné postupy sú pravidelne kontrolované a prispôsobované technologickému pokroku.


Vaše práva
Radi vám poskytneme informáciu o tom, či a aké vaše osobné údaje sú u nás uložené v pamäti. Navyše máte za príslušných zákonných predpokladov právo na korekciu (čl. 16 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), právo na vymazanie (čl. 17 GDPR), právo na námietku (čl. 21 GDPR) a právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR).
Popri týchto právach a možnosti uplatnenia iného správnoprávneho alebo súdneho opravného prostriedku máte kedykoľvek možnosť na uplatnenie sťažnosti na dozornom úrade, osobitne v členskom štáte vášho miesta pobytu, vášho pracoviska alebo miesta predpokladaného porušenia (na Slovensku v zmysle §100 zákona č.:18/2018 Z. z.), ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby je v rozpore s predpismi o ochrane údajov (čl. 77 GDPR).
Svoje otázky môžete adresovať na:


dataprivacy@nemak.com

NEMAK SAB de CV
Libramiento Arco Vial
3.8, García, Nuevo León
C.P. 66000
Telephone: +52 81 87485200
Telefax: +52 81 87485210
Email: inquires@nemak.com
Web: www.nemak.com
Nemak S.A. is represented by: 
Armando Tamez
Commercial Register: 14723*9

Tax I.D. (RFC): TNE940608HS5

Prosím,  zadajte svoju e-mailovú adresu, aby sme Vám mohli poslať odkaz na pracovnú pozíciu. Je povinnosť použiť väčší displej, tak prosím otvorte e-mail vo väčšom zariadení.
In order to improve your experience on the site, full scale device is required
OK

Návrh vyhlásenia o ochrane údajov 
Vyhlásenie o ochrane údajov

Vítame vás na našich webových stránkach a tešíme sa, že o ne prejavujete záujem. 
Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitou témou. Preto by sme vás radi informovali o tom, aké údaje vašej návštevy našich stránok sa používajú na aké účely.

Čo sú osobné údaje?
Pojem osobných údajov je definovaný v Základnom nariadení o ochrane údajov (GDPR). Podľa neho sú „osobnými údajmi“ akékoľvek informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu. Pod to spadajú teda napríklad vaše občianske meno, vaša adresa, vaše telefónne číslo alebo váš dátum narodenia.


Používanie údajov

Pokiaľ v nasledujúcich odsekoch nie je uvedené inak, zásadne platí, že pri používaní našich webových stránok sa žiadne osobné údaje nezisťujú, nespracúvajú ani nevyužívajú.


Pri otvorení našej webovej stránky sa prenáša niekoľko informácií, jedna z nich je vaša IP adresa. Sú poskytované aj údaje o použitom koncovom zariadení (počítač, smartphone, tablet, atď.), použitom prehliadači (Internet Explorer, Safari, Firefox, atď.), o čase prístupu na webovú stránku, o tzv. . „referreri“ (prístupovej ceste k zdroju) i o prenášaných množstvách údajov.
Tieto údaje nemôžeme používať na identifikáciu konkrétneho užívateľa. Navyše nebude ani dodatočne možná identifikácia cestou združovania údajov, lebo takéto združovanie sa nevykonáva. Vyhradzujeme si však právo tieto údaje dodatočne preveriť, ak existuje dôvodné podozrenie ich protiprávneho používania. Okrem toho je ukladanie do pamäti potrebné aj na to, aby sme zabezpečovali riadne fungovanie našej webovej stránky. Naviac slúži optimalizácii a zachovávaniu bezpečnosti našich systémov. V týchto účeloch spočíva aj náš oprávnený záujem ukladania údajov v zmysle čl. 6 ods.1 písm. f nariadenia GDPR.


Súbory cookie
Naša webová stránka používa súbory cookie na to, aby naša ponuka bola pre užívateľa optimálnejšia a efektívnejšia. Tomuto účelu zodpovedá aj náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR. Cookie je textovým súborom, ktorý spravidla neobsahuje žiadne osobné údaje. Súbor cookie sa posiela cez webový server do vášho webového prehliadača, ktorý si ho ukladá. Ak prehliadač vyžiada od serveru stránku, je serveru vďaka súboru cookie možné daný prehliadač identifikovať. 
Používame predovšetkým súbory „Session Cookies“. „Session Cookie“ je cookie, ktorý sa po skončení relácie vymaže. 
V prehliadači môžete nastaviť, že o umiestnení súborov cookie budete informovaný a že súbory cookie budú povolené iba vo výnimočnom prípade. Okrem toho môžete prijatie súborov cookie vylúčiť pre určité prípady alebo aj vo všeobecnosti a aktivovať automatické vymazanie súborov cookie pri zatváraní prehliadača. 
Ak umiestnenie súborov cookie zablokujete, nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky. 
Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analyzačnú službu spoločnosti Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Aplikovanie zahŕňa operačný režim „Universal Analytics“. Vďaka tomu je možné priradiť údaje, relácie a interakcie z viacerých zariadení pseudonymnému jedinečnému identifikátoru User-ID a tak analyzovať aktivity užívateľa vykonávané na viacerých zariadeniach. Google Analytics používa tzv. súbory „cookie“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Súborom cookie generované informácie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivácie anonymizovania IP adresy na tejto webovej stránke Google však vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore predtým skracuje. Iba vo výnimočných prípadoch je kompletná IP adresa prenesená na server Google v USA a tam skrátená. IP adresa, ktorú váš prehliadač v rámci Google Analytics zasiela, sa nezdružuje s inými údajmi od Google. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google tieto informácie používať na to, aby vyhodnocovalo vaše používanie webovej stránky, zostavovalo správy o aktivitách na webovej stránke a poskytovalo prevádzkovateľovi webovej stránky ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu. V týchto účeloch spočíva aj náš oprávnený záujem o spracovávanie údajov. Právnym základom pre využívanie služby Google Analytics je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f nariadenia GDPR. Relácie a kampane sa po uplynutí určitého obdobia ukončujú. Štandardne sa relácie ukončujú po 30 minútach bez aktivity a kampane po šiestich mesiacoch. Časový limit pre kampane môže byť maximálne dva roky. Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na adrese https://policies.google.com/?hl=de.
Ukladaniu súborov cookie môžete zabraňovať patričným nastavením vášho prehliadačového softvéru; upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade pravdepodobne nebudete môcť v plnom rozsahu používať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabraňovať zaznamenaniu súborom cookie generovaných údajov týkajúcich sa vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) ako aj spracúvaniu týchto údajov zo strany Google tým, že si stiahnete a nainštalujete Browser-Add-on. Súbory Opt-Out-Cookie zabránia budúcemu zaznamenaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Pokiaľ chcete zaznamenávaniu službou Universal Analytics zabraňovať pre viaceré zariadenia, musíte Opt-Out vykonať na všetkých používaných systémoch. Keď kliknete sem, bude súbor Opt-Out-Cookie umiestnený: Google Analytics deaktivieren.

Kontakt
Osobné údaje budú nami zaznamenávané, keď nám ich sami od seba poskytnete, napríklad keď s nami nadviažete kontakt. Týmto spôsobom doručené osobné údaje budeme samozrejme používať výlučne na ten účel, na ktorý ste nám ich pri kontaktovaní poskytli. Oznámenie týchto údajov bude realizované výslovne na dobrovoľnej báze a s vaším súhlasom. Pokiaľ pritom ide o údaje týkajúce sa komunikačných kanálov (napríklad e-mailová adresa, telefónne číslo), vyjadrujete navyše svoj súhlas s tým, aby sme prípadne aj cez tento komunikačný kanál nadviazali kontakt s vami za účelom zaujatia stanoviska k vašej záležitosti. 
Vaše súhlasné vyhlásenia môžete samozrejme kedykoľvek do budúcnosti odvolať. Na to je potrebné zaslať e-mail na: dataprivacy@nemak.com
Právnym základom pre spracúvanie údajov je v prípade existencie súhlasu čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) nariadenia GDPR. 
Právnym základom pre spracúvanie údajov, ktoré sú doručené v rámci zaslania e-mailu, je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) nariadenia GDPR. 
Vaše údaje, ktoré sme získali v rámci nadviazania kontaktu, vymažeme, len čo už nebudú potrebné pre dosiahnutie účelu, na ktorý boli zisťované.

Uchádzanie sa o zamestnanie
Môžete sa aj elektronickou cestou uchádzať o zamestnanie v našej spoločnosti. Vaše údaje použijeme samozrejme výlučne na spracovanie vašej žiadosti o zamestnanie a nepostúpime ich tretím stranám mimo koncernu Nemak. Na získanie ďalších informácií si všimnite, prosím, „vyhlásenie súhlasu“ v procese uchádzania sa o zamestnanie a „vyhlásenie o ochrane údajov“ v rámci nášho systému manažmentu pre uchádzačov o zamestnanie (Successfactors).

 

Informačný bulletin
Ak by ste chceli odoberať náš informačný bulletin, je potrebné oznámiť Vašu e-mailovú adresu, na ktorú Vám ho máme posielať. Informačný bulletin Vám budeme zasielať iba s Vaším výslovným súhlasom. Po zadaní Vášho e-mailu Vám pošleme potvrdzovací e-mail na Vami uvedenú adresu.  K zaslaniu informačného bulletinu pristúpime až po výslovnom potvrdení kliknutím na odkaz uložený v potvrdzovacom e-maile (tzv. Double-Opt-In). Vašu e-mailovú adresu spracujeme iba za účelom zasielania informačných bulletinov. Právnym základom spracovania údajov po prihlásení sa na odber informačného bulletinu je čl. 6 ods.1 veta 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Vaša e-mailová adresa bude uložená dovtedy, kým sa z odberu informačného bulletinu neodhlásite. Máte samozrejme právo kedykoľvek odvolať Vami prejavený súhlas s účinkom do budúcnosti a odhlásiť sa z odberu informačného bulletinu. Za tým účelom kliknite, prosím, na príslušnú ikonu v zaslanom informačnom bulletine alebo pošlite e-mail na dataprivacy@nemak.com

 

Žiadne poskytovanie údajov tretím stranám
Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám, iba ak by sme boli zo zákona povinní takto postupovať. Ak by sa externí poskytovatelia služieb dostali do kontaktu s vašimi osobnými údajmi, máme na základe právnych, technických a organizačných opatrení ako aj pravidelných kontrol zabezpečené, aby ustanovenia zákonov o ochrane údajov boli nimi dodržiavané. 
Bezpečnosť
Prijali sme rozsiahle technické a prevádzkové ochranné opatrenia, aby sme vaše údaje chránili pred náhodnými alebo úmyselnými manipuláciami, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné postupy sú pravidelne kontrolované a prispôsobované technologickému pokroku.


Vaše práva
Radi vám poskytneme informáciu o tom, či a aké vaše osobné údaje sú u nás uložené v pamäti. Navyše máte za príslušných zákonných predpokladov právo na korekciu (čl. 16 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), právo na vymazanie (čl. 17 GDPR), právo na námietku (čl. 21 GDPR) a právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR). 
Popri týchto právach a možnosti uplatnenia iného správnoprávneho alebo súdneho opravného prostriedku máte kedykoľvek možnosť na uplatnenie sťažnosti na dozornom úrade, osobitne v členskom štáte vášho miesta pobytu, vášho pracoviska alebo miesta predpokladaného porušenia (na Slovensku v zmysle §100 zákona č.:18/2018 Z. z.), ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby je v rozpore s predpismi o ochrane údajov (čl. 77 GDPR). 
Svoje otázky môžete adresovať na:


dataprivacy@nemak.com

NEMAK SAB de CV
Libramiento Arco Vial
3.8, García, Nuevo León
C.P. 66000
Telephone: +52 81 87485200
Telefax: +52 81 87485210


Web: www.nemak.com
Nemak S.A. is represented by: 
Armando Tamez
Commercial Register: 14723*9

Tax I.D. (RFC): TNE940608HS5

Hľadať prácu
1

2

3

TOP PONUKY PRÁCE
Technical Sales Engineer (m/w) Automotive Permanent - Frankfurt, Europe
Lead Engineer (m/w) Werkzeugbau Permanent - Frankfurt, Europe
Príbehy z NEMAKu
Peter a Peter rozprávajú o práci v Nemaku Viac
Peter Gengel' a Peter Beňo, Nemak Slovakia
TOP PONUKY PRÁCE
Technical Sales Engineer (m/w) Automotive Permanent - Frankfurt, Europe
Lead Engineer (m/w) Werkzeugbau Permanent - Frankfurt, Europe